Algemene voorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zij de “CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE” van toepassing en te allen tijde prevelend.

Op deze pagina kan je de CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE lezen en downloaden.

CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE

Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als

Consumentenvoorwaarden Metaalunie, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, op 1 juli 2019.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De ondernemer: het lid van Koninklijke Metaalunie;

 2. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als onder a omschreven;

 3. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;

 4. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

 5. Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden-en kleinbedrijf in de metaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid doet en op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk die hij sluit met de consument.

  2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

  3. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 3: Het aanbod

  1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

  2. De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

  3. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

  4. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of aflevering.

  5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’:

   1. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag

    overeen waarvoor het werk zal worden verricht.

   2. Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ verstrekt de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

Artikel 4: Geheimhouding

  1. Alle door of uit naam van de opdrachtnemer aan de consument verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door de consument worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

  2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door de consument niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

  3. Indien de consument een van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

  4. De consument moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door de opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van de opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is de consument aan de opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 75,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.

  2. In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod van de ondernemer mondeling aanvaardt, bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 6: Verplichtingen van de ondernemer

  1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

  2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

  3. De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

   1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

   2. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;

   3. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

   4. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

   5. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

als deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 7: Verplichtingen van de consument

  1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

  2. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

  3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie, water en internet. De kosten van elektriciteit, gas, water en internet komen voor rekening van de consument.

  4. De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

  5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

  6. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer te melden.

  7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

   • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

   • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

   • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

   • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

   • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. Bovenstaande laat onverlet de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 6 lid 3.

Artikel 8: Richtprijs, meer- en minderwerk

  1. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3 lid 4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.

  2. Een door de ondernemer opgegeven richtprijs mag met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de ondernemer de consument zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor een overschrijding, om de consument de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. De ondernemer zal hieraan binnen de grenzen van het redelijke moeten meewerken.

  3. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

  4. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden.

  5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer respectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 9: Op- of aflevering van het werk

  1. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de consument het werk heeft aanvaard.

  2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

   • uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;

   • de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

   • de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 10: Overmacht

  1. Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

  2. Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 11: Betaling

  1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van de ondernemer of op een door de ondernemer aan te wijzen rekening.

  2. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van de levering/het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

  3. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs.

Artikel 12: De eindafrekening

  1. Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.

  2. Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

  3. Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten.

  4. Heeft de ondernemer in zijn aanbod een richtprijs genoemd als bedoeld in het tweede lid van artikel 8 van deze voorwaarden, dan bevat de eindafrekening ook de door de ondernemer afgegeven richtprijs, de afwijking van deze prijs en, bij een overschrijding van de richtprijs, het procentueel aandeel van deze afwijking in de richtprijs.

  5. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 13: Niet-tijdige betaling

  1. Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

  2. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

  3. Na het verstrijken van de betalingstermijn zendt de ondernemer de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin de ondernemer vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen veertien dagen vanaf de dag nadat de betalingsherinnering is bezorgd te betalen en welk bedrag aan incassokosten de consument zal zijn verschuldigd als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

  4. Als de consument met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, op voorwaarde dat hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

   Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

   De ondernemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:

   1. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de ondernemer;

   2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 15: Rechten van intellectuele eigendom

  1. De ondernemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. De ondernemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.

  2. De ondernemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan de consument.

  3. Indien de door de ondernemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan de consument overgedragen. De consument verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is de consument niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door de consument aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

Artikel 16: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

  1. De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

  2. Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de (op)levering wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

  3. De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, als:

   • gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

   • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

   • gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

   • gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

  4. De ondernemer is pas gehouden om uitvoering te geven aan de garantie als de consument aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Het Nederlands recht is van toepassing.

  2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument neemt kennis van geschillen tussen de consument en de ondernemer, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

  3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen.

De waardering van www.mollius.eu bij WebwinkelKeur Reviews is 9.8/10 gebaseerd op 59 reviews.
Scan de code